Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam: Fitzwanger Online

KVK-nummer: 82522537

Btw-nummer: NL862503954B01

Adres: Lange Distelstraat 33, 1031XE, Amsterdam

E-mail: info@fitzwanger-online.nl

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Fitzwanger Online en de partij die een product of dienst koopt via de website: fitzwanger-online.nl (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door Fitzwanger Online.
 2. Fitzwanger Online levert abonnementen voor online sportlessen en informatie voor tijdens de zwangerschap.
 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen

Aanmelding

 1. Het abonnement is afgesloten op het moment dat de klant het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld en heeft ingestuurd.
 2. Het abonnement kan pas via de website afgesloten worden nadat de klant heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Betaling, tarieven en opzegging

 1. De overeenkomst voor een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. De betaling geschiedt via automatische incasso. Maandelijks wordt het abonnementsgeld afgeschreven van de door de deelnemer opgegeven IBAN. Hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het inschrijfformulier. Het bedrag wordt maandelijks geïncasseerd door Fitzwanger Online, aan het begin van de maand. Bij een start- of einddatum halverwege de maand wordt het bedrag iedere zelfde dag in de maand afgeschreven.
 1. De overeenkomst voor een abonnement wordt automatisch verlengd door middel van een automatische incasso tenzij de klant zich afmeldt via het daarvoor bestemde formulier op de website.
 2. Fitzwanger Online verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct.
 1. Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige abonnementen.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website binden Fitzwanger Online niet.
 3. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

 

Bedenktijd & Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

 1. De klant krijgt een bedenktijd van 1 week. Iedere klant mag eenmalig één week gratis gebruik maken van de online diensten van Fitzwanger Online.
 2. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen. Dit geldt voor alle producten en online diensten van Fitzwanger Online.

Incasso

 1.  Fitzwanger Online is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.
 2. Fitzwanger Online stuurt één kosteloze herinnering bij wanbetalingen. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 7,50 administratiekosten. Betalingen worden gedaan via een automatische incasso die maandelijks of wekelijks worden afgeschreven.

Dispuut

In het geval van een dispuut over de vordering(en) van Fitzwanger Online, zijn de administratieve gegevens van Fitzwanger Online bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

 1. De diensten, abonnementen en producten van Fitzwanger Online zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.
 2. De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten, abonnementen en producten van Fitzwanger Online. Fitzwanger Online sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Fitzwanger Online verstrekte adviezen, producten en online sportlessen. Fitzwanger Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts, verloskundige, (bekken)fysiotherapeut, gynaecoloog of anders medisch advies.
 4. In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts en/of verloskundige te raadplegen. In de volgende situaties dient de klant eerst een arts en/of verloskundige te raadplegen:
 • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
 • Uitstralende pijn op de borst
 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Diabetes
 • Psychische- aandoeningen en/of ziekten
 • Epilepsie
 • Bloedarmoede
 • Bloedverlies
 • Goed- of kwaadaardige gezwellen
 • Zwangerschap met medische indicatie

Gebruik website

 1. Hoewel Fitzwanger Online constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Fitzwanger Online is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.
 2. Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Fitzwanger Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

Klachten

 1. De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij Fitzwanger Online. De klant kan hiervoor Fitzwanger Online benaderen via e-mail info@fitzwanger-online.nl of via het contactformulier op de website.

Privacy

 1. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Fitzwanger Online handelt conform deze wet.
 2. Fitzwanger Online geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Fitzwanger Online gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

Wijzigingen

 1. Fitzwanger Online behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Fitzwanger Online brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Fitzwanger Online doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

Intellectueel eigendomsrecht

 1. Fitzwanger Online behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitzwanger Online of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

 1. Op de producten, de diensten en de website van Fitzwanger Online is het Nederlands recht van toepassing.
Menu